skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie april grand voyager owu

UBEZPIECZENIE: APRIL Grand Voyager
CZAS ODPOWIEDZI: 7 dni

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

APRIL: Uprzejmie informujemy, iż w niektórych krajach zgodnie z prawem miejscowym ( na przykład : Tajlandia, Laos, Kambodża) dokumentem uprawniającym do poruszania się pojazdem mechanicznym, w tym również skuterem (tut. „motor-bike”), jest odpowiedniej kategorii międzynarodowe prawo jazdy lub też prawo jazdy wydane przez władze miejscowe. Zaznacza się przy tym, iż polskie prawo jazdy nie jest dokumentem uznawanym przez władze m.in. Tajlandii, Laosu ani Kambodży jako dokument uprawniający do poruszania się samochodem, skuterem, czy jakimkolwiek innym pojazdem mechanicznym. Niedochowanie ww. warunku, w razie wypadku / kolizji drogowej, skutkuje utratą wszelkich uprawnień wynikających z wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego i koniecznością samodzielnego pokrycia najczęściej bardzo wysokich kosztów leczenia (np. brak prawa jazdy kategorii A przy poruszaniu się skuterem, bez względu na pojemność jego silnika). Należy przy tym pamiętać, iż wypadki (często śmiertelne!) z udziałem obcokrajowców nieprzywykłych do lewostronnego ruchu drogowego są stosunkowo częste.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

APRIL: W kwestii poruszonej w drugim pytaniu ubezpieczony pasażer również będzie wyłączony z zakresu ubezpieczenia z uwagi na „rażące niedbalstwo ubezpieczonego” , polegające na działaniu umyślnym – czyli jeździe na skuterze z osobą nie posiadającą uprawnień do prowadzenia takiego pojazdu.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie pzu wojazer owu

UBEZPIECZENIE: PZU Wojażer
CZAS ODPOWIEDZI: 42 dni (!!!)

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

PZU: Jeśli ubezpieczony będzie prowadził pojazd silnikowy bez wymaganych w danym kraju uprawnień – w razie wypadku nie będzie naszej odpowiedzialności w tytułu ubezpieczenia PZU Wojażer …

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

PZU: …  chyba że brak uprawnień nie będzie miał wpływu na zaistnienie wypadku.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie ergo podroz owu

UBEZPIECZENIE: ERGO HESTIA Podróż
CZAS ODPOWIEDZI: 21 dni

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

ERGO HESTIA: Bierzemy pod uwagę przepisy Państwa, na którego terytorium doszło do zdarzenia. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia: „Ubezpieczenie Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia oraz Podróż Assistance nie obejmuje szkód które powstały w wyniku prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu, bez wymaganych, zgodnie z prawem państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, uprawnień do jego prowadzenia, o ile miało to wpływ na powstanie szkód.”

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

ERGO HESTIA: Jeśli pasażer posiada aktualne ubezpieczenie Ergo Podróż ochrona jest świadczona, pod warunkiem, że nie doszło do rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie planeta mlodych owu

UBEZPIECZENIE: PLANETA MŁODYCH
CZAS ODPOWIEDZI: 1 dzień

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

PLANETA MŁODYCH: Ubezpieczenie nie działa w przypadku prowadzenia pojazdów bez wymaganych uprawnień.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

PLANETA MŁODYCH: Pasażer jadący skuterem będzie objęty ubezpieczeniem.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie travel world owu

UBEZPIECZENIE: TU EUROPA Travel World
CZAS ODPOWIEDZI: 10 dni

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

TU EUROPA: Jeśli Klient wypożyczył skuter w Tajlandii posiadając wyłącznie polskie prawo jazdy uprawniającego go do prowadzenia skuterów, Ubezpieczyciel będzie chronił klienta w zakresie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz NNW. Należy jednak pamiętać, że TU Europa nie odpowiada w przypadku gdy Ubezpieczony prowadził skuter w stanie nietrzeźwości oraz nie odpowiada za szkody OC.

Jeśli Klient wypożyczył skuter w Tajlandii nie posiadając żadnego dokumentu uprawniającego go do prowadzenia skuterów (w tym polskiego), Ubezpieczyciel nie odpowiada za takie zdarzenie.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

TU EUROPA: Ubezpieczony, który jest pasażerem będzie objęty ubezpieczeniem.


skuter bez prawa jazdy ubezpieczenie aviva w podrozy owu

UBEZPIECZENIE: AVIVA W Podróży
CZAS ODPOWIEDZI: 10 dni

1. Aktualnie w Polsce prawo jazdy kategorii B uprawnia również do prowadzenia skuterów, motorów do pojemności 125 cm3. Czy w kraju, który nie dopuszcza takiej możliwości obywatel Polski prowadzący jednoślad jedynie w oparciu o prawo jazdy kat. B będzie podlegał ubezpieczeniu?

AVIVA: W kosztach leczenia Klient podlega ubezpieczeniu, natomiast  w przypadku Następstw nieszczęśliwych wypadków Aviva nie ponosi odpowiedzialności gdy Ubezpieczony prowadził pojazd  mechaniczny lub inny pojazd, bez wymaganych uprawnień pod warunkiem że zaistniał związek przyczynowo skutkowy dodatkowo Ubezpieczony musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonego pojazdu zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami.

2. W przypadku, gdy kierowca prowadzi skuter bez prawa jazdy i jednocześnie jedzie z pasażerem, to czy w razie wypadku jego pasażer może liczyć na ochronę z tytułu ubezpieczenia?

AVIVA: Pasażer objęty jest ubezpieczeniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.Skuter bez prawa jazdy – komentarz prawnika.

1. Zacznijmy od najpopularniejszego mitu: „w Polsce na prawo jazdy kat. B można prowadzić motor do pojemności 150 cm3, więc w Azji też tak mogę, bo jestem Polakiem” – czy obywatela Polski przebywającego za granicą obowiązuje prawo kraju w którym się znajduje, czy jednak prawo polskie?

mec. Mateusz Niemiec: Cudzoziemca co do zasady przede wszystkim obowiązuje prawo państwa, w którym przebywa. Oczywiście nie oznacza to, iż będąc obywatelem np. Polski przestają nas obowiązywać przepisy polskie, np. związane z odpowiedzialnością karną. W przypadku wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, obowiązują nas jednak przepisy kraju na terenie którego się znajdujemy.

Nieznajomość prawa szkodzi…

2. Czy jakimkolwiek wytłumaczeniem może być niewiedza? Czy oświadczenie, że prowadziłem skuter bez prawa jazdy, gdyż nie byłem świadom obowiązujących przepisów może być wartościowym argumentem w dyskusji z ubezpieczycielem?

mec. Mateusz Niemiec: Zasadniczo za obowiązującą należy uznać w tym zakresie sentencję łacińską ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), oczywiście zdarzyć się może, iż prawodawca danego kraju przewiduje od tego wyjątki, jak to jest np. w polskim prawie karnym, w którym przewiduje się błąd co do prawa, tzw. nieświadomość bezprawności. Jednak odpowiadając na pytanie, nieznajomość obowiązujących przepisów nie może być skutecznym argumentem.

3. Zgodnie z informacjami, jakie dostałem od ubezpieczycieli, w przypadku kierowania pojazdu bez wymaganych uprawnień, odmówią ochrony ubezpieczeniowej, a tym samym odszkodowania. Dotyczy to również ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Sprawa w skrajnym przypadku może trafić przed sąd. Czy obywatel polski może zażądać, aby sprawa została przeprowadzona przed sądem w Polsce?

mec. Mateusz Niemiec: Właściwość sądu w sprawach cywilnych zasadniczo uregulowane są w stosownych przepisach prawa międzynarodowego regulujących zasady dotyczące jurysdykcji w sprawach sądowych, np. rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości uchylenia się przez TU od odpowiedzialności, należy wskazać, iż w przypadku istnienia ważnej polisy OC, ubezpieczyciel nie ma takiej możliwości. Natomiast w przypadkach określonych w ustawie ubezpieczyciel może żądać regresu od kierowcy, np. wtedy gdy kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Wyjątkiem są przypadki, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa. W tym przypadku właśnie ustawodawca przewiduje wyjątek w postaci stanu wyższej konieczności.

Robi się coraz ciekawiej….

4. Wrócę jeszcze do stanowiska ubezpieczycieli, konkretnie firmy Compensa. Na pytanie o ochronę pasażera udzielili ciekawej odpowiedzi. „Jeżeli pasażer posiadał wiedzę, że osoba kierująca nie posiada odpowiednich uprawnień, to uznajemy to za rażące niedbalstwo i w tym przypadku Compensa nie bierze odpowiedzialności za zdarzenie. Jeżeli pasażer nie wiedział, że kierujący pojazdem nie ma uprawnień, to będzie odpowiedzialność Compensy.”

Czy takie stanowisko wbrew pozorom nie sprowadza się do bezwzględnej odmowy ubezpieczenia? Compensa dopuszcza sytuację, w której pasażer „nie wiedział”, że kierujący nie ma wymaganych uprawnień. Czy jednak pasażer nie ma obowiązku upewnić się, że kierujący może prowadzić dany pojazd? Szczególnie ciężko będzie udowodnić niewiedzę w stosunku do członka rodziny, partnera, czy też kolegi razem podróżującego. Z drugiej strony, czy w takim razie powinienem legitymować każdego taksówkarza, czy też kierowcę autobusu?

mec. Mateusz Niemiec: Pasażer co do zasady nie ma takiego obowiązku. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem zawartym na stronie rzecznika finansowego, w przypadku świadomości pasażera co np. stanu trzeźwości kierowcy może mieć zastosowanie przepis. art. 362 k.c. tj. Przyczynienie się do powstałej szkody. Zdaniem rzecznika dotyczy to sytuacji, gdy sam poszkodowany przyczynił się do zaistnienia wypadku lub do rozmiaru szkody. Uznaje się, że osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu, przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z tym wypadkiem. Spożywanie zaś napoju alkoholowego z takim kierowcą przed jazdą uważać należy za przyczynienie się do powstania szkody w stopniu znacznym. W sytuacji przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody zakład ubezpieczeń określa to przyczynienie w formie procentowej (np. 10 % przyczynienia się poszkodowanego). Jest to podstawą do obniżenia odszkodowania o ten wyliczony procent.

Ile to kosztuje?

5. Muszę również zapytać o… pieniądze. Załóżmy, że jesteśmy pewni naszej racji, ale ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Ile może kosztować wytoczenie sprawy ubezpieczycielowi i ile czasu średnio zajmuje polskim sądom rozpatrzenie takich spraw?

mec. Mateusz Niemiec: Zasadniczo opłata stosunkowa od pozwu wynosi 5 % dochodzonej kwoty, natomiast w pewnych wyjątkowych przypadkach sąd może zwolnić powoda od całości lub części opłaty. Pamiętajmy jednak, że w trakcie procesu sąd oprócz ww. opłaty może zażądać zaliczki na wydatki, np. związane z koniecznością sporządzenia opinii przez biegłego. Wskazać również, należy, iż nie są to sprawy proste, a więc nierzadko pojawia się konieczność skorzystania z pomocy profesjonalisty. Wolą ustawodawcy, opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

Najczęściej będzie to podstawowa opłata taryfowa oraz ewentualny procent od wygranej. Natomiast powód może zwrócić się do sądu o wyznaczenie pełnomocnika. Po drugie w przypadku wyboru pełnomocnika i wygranej powód może liczyć na zasądzenie od przeciwnika zwrot kosztów zastępstwa prawnego (kosztów adwokackich). Koszta te nie mogą przekroczyć sześciokrotnej stawki minimalnej. W praktyce sądy bardzo powściągliwe decydują się na podwyższenie tego typu kosztów, nawet w sprawach o wysokim stopniu zawiłości.

Natomiast długość rozpatrywania spraw zależy od sądu, do którego sprawa trafi, a w rzeczywistości od osoby sędziego referenta. Może się np. zdarzyć, że w danym ośrodku sąd działa sprawnie, ale mamy pecha, bo pani sędzia jest na kolejnym urlopie macierzyńskim. Przewodniczący wydziału zapomniał wyznaczyć zastępstwo i akta „leżakują”, tj. nabierają mocy prawnej gdzieś na dnie szafy. Niemniej patrząc przez pryzmat doświadczenia, w sprawach ubezpieczeniowych będzie to min. 1,5 – 2 lata i więcej, jeżeli sprawa trafi do sądu II instancji.


Skuter bez prawa jazdy – podsumowanie

Podsumowując wszystko co udało mi się zebrać, jeżeli chcecie prowadzić skuter bez prawa jazdy, to musicie być świadomi wszelkich konsekwencji. Oczywiście każdego dnia robią to setki, jeśli nie tysiące turystów i w większości przypadków nie dzieje się zupełnie nic. Jednakże statystyki wypadków, szczególnie w Tajlandii, są nieubłagane.

Myślę, że muszę również jasno zaznaczyć, że nie jestem w żaden sposób związany z jakimkolwiek ubezpieczycielem, czy nawet z mec. Mateuszem Niemcem, który to pomógł mi przy tym opracowaniu zupełnie bez zobowiązań. W związku z tym nie mogę odpowiadać za aktualność powyższych informacji. A to nas doprowadza do jedynego słusznego wniosku. Opracowanie to nie może być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Powstało jedynie w celu zwrócenia uwagi na skutki, które mogą wystąpić, gdy prowadzi się skuter bez prawa jazdy.

2 KOMENTARZE

  1. Ale zajebiste opracowanie! Wielkie dzięki, bo co szukałem czegoś o skuterach w Tajlandii to każdy co innego pisał. Myślałem, że po prostu bez prawka nic mi nie zrobią, co najwyżej mandat zapłacę i tyle. Ale z tym ubezpieczeniem to faktycznie grubsza sprawa! Jestem na tak! 🙂